Đan Nguyên – Cánh Diều Mưa (A Film by Cường Ngô)

ĐAN NGUYÊN – CÁNH DIỀU MƯA

(A FILM BY / ĐẠO DIỄN: CƯỜNG NGÔ) 

ĐAN NGUYÊN – MARCUS GUILHEM – LILLY NGUYỄN – LÂM VISSAY

**FEATURE FILM – CÁNH DIỀU MƯA

**MUSIC VIDEO – CÁNH DIỀU MƯA

**MUSIC VIDEO – ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH

Categories: ,

Read more